Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2019

sluchaczka
22:26
9900 aade
Reposted frompastelowe pastelowe viaspokodama spokodama
sluchaczka
22:23
Jak musieli się czuć, kiedy się żegnali podając sobie dłonie, a chcieli się tak mocno przytulić, jakby można było w jednym krótkim przytuleniu dotknąć serca sercem.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromIriss Iriss viaspokodama spokodama
sluchaczka
22:19
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaspokodama spokodama
sluchaczka
22:17
sluchaczka
22:17
1420 1845 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapodprzykrywka podprzykrywka
sluchaczka
22:15
1944 3108
Reposted fromHypothermia Hypothermia viawszystkodupa wszystkodupa
sluchaczka
22:12
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viawszystkodupa wszystkodupa
sluchaczka
22:12
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
sluchaczka
22:09
5665 27e2 500
sluchaczka
22:09
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine viawszystkodupa wszystkodupa
sluchaczka
22:09
9815 a218
Reposted fromveturna veturna viawszystkodupa wszystkodupa
sluchaczka
21:55
Zawsze dajemy sobie czas. Aż któregoś dnia już go nam nie starcza.
— C.J. Tudor
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazielono zielono
21:54
9110 39a5 500
Reposted fromsunlight sunlight viazielono zielono
sluchaczka
21:54
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
sluchaczka
21:53
5272 3324 500
Reposted fromvanite vanite viawszystkodupa wszystkodupa
sluchaczka
21:49
Kiedyś byłaś bardziej. Dziś jesteś o wiele mniej bardziej.
— Kapelusznik do Alicji
Reposted fromwagabunda wagabunda viayveee yveee
sluchaczka
21:48
Nie ma większego smutku od wspomnienia miłości, gdy wiemy, że jest na zawsze utracona.
— Marion Zimmer Bradley
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayveee yveee
sluchaczka
21:48
9864 5db1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatransfuzja- transfuzja-
sluchaczka
21:47

February 06 2019

sluchaczka
22:17
4319 b622 500
Reposted fromnyaako nyaako viagreymouse greymouse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl